Sektor za zaštitu potrošača

Višnja Rakić
pomoćnik ministra
Adresa:
Nemanjina 22-26
Kontakt telefon:
0800/103-104
E-mail: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs
 

U Sektoru za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti zaštite potrošača; donošenje nacionalnog i godišnjeg programa zaštite potrošača i praćenje njihovog sprovođenja; predlaganje sistemskih rešenja i mera u cilju kreiranja i sprovođenja politike zaštite potrošača; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti zaštite potrošača; praćenje primene propisa kojima se uređuje oblast zaštite potrošača i davanje stručnih mišljenja o njihovoj primeni; praćenje tržišta, a naročito prepoznavanje nepoštene poslovne prakse i ugovaranja nepravičnih ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorima, predlaganje mera za otklanjanje sistemskih nepravilnosti domaćeg tržišta sa aspekta zaštite potrošača, pokretanje i vođenje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača;  sprovođenje aktivnosti u vezi sa prilagođavanjem nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije iz oblasti zaštite potrošača; obavljanje stručnih poslova za potrebe Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača kao savetodavno-konsultativnog tela; integraciju politike zaštite potrošača u druge državne politike; pokretanje inicijativa i podnošenje predloga za donošenje i izmenu određenih propisa u cilju obezbeđivanja efikasne zaštite prava potrošača; učestvovanje u radu međuresornih radnih grupa i drugih tela po pitanju ostvarivanja zaštite potrošača; saradnju sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama u oblasti zaštite potrošača; saradnju sa organima pokrajinske i lokalne samouprave u cilju razvoja zaštite potrošača; učestvovanje u pripremi programa i projekata iz pretpristupnih programa Evropske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

U Sektoru za zaštitu potrošača obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za zaštitu potrošača;
2. Grupa za sprovođenje politike zaštite potrošača.