Одсек за унапређење квалитета туристичке понуде

У Одсеку за унапређење квалитета туристичке понуде обављају се послови који се односе на: предлагање мера за унапређење квалитета туристичке понуде; прединвестициону и инвестициону анализу понуђених пројеката промотивних активности туристичких простора, туристичких регија и туристичких места у земљи и иностранству и пројеката унапређења постојеће туристичке понуде, праћење улагања државе у развој туризма и анализу ефикасности са посебним освртом на ефекте улагања; сарадњу са другим органима, организацијама и институцијама (факултети и друге образовне институције, привредне коморе) и пословним и стручним удружењима у циљу размене информација и искустава из области унапређења квалитета туристичке понуде; сарадњу с надлежним и другим институцијама у изради и имплементацији заједничких пројеката и програма; стручну подршку, припрему документације, мониторинг и контролу над реализацијом програма унапређења квалитета туристичке понуде и развојних пројеката; извршавање и праћење извршења буџета са посебним освртом на анализу трошкова пословања и предлога мера за рационализацију и смањење; учествовање у припреми предлога израде буџета; састављање и реализацију полугодишњих, годишњих и осталих планова, састављање полугодишњих, годишњих и других извештаја о раду; утврђивање квантитативних и других циљева, претпоставки и мера краткорочног развоја туризма; давање мишљења на програме рада, извештаје и друга акта јавних предузећа и туристичких субјеката на које Влада даје сагласност или их усваја; спровођење активности контроле наменског трошења буџетских средстава; достављање података за вођење и ажурирање сајта; припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области; припрему стручних основа за израду прописа из области туризма, као и други послови из ове области.