Одсек за развој туристичких производа

У Одсеку за развој туристичких производа обављају се послови који се односе на:  координацију израде стратешких докумената у складу са Законом о туризму; израду презентација о инвестиционим могућностима српског туристичког тржишта; праћење и анализа стања, развоја, кретања, трендова и појава на домаћем и међународном туристичком тржишту по туристичким производима; унапређење међународног и регионалног положаја туризма Републике Србије; сарадња са релевантним институцијама и организацијама у Републици Србији и у земљама региона ради пружања стручне помоћи у циљу креирања регионалних туристичких производа; праћење и анализирање карактеристика, кретања, значаја и потенцијала појединих туристичких тржишта и сегмената тражње; анализу конкурентности домаће туристичке привреде; праћење тржишне конкурентности и пословање појединих сегмената понуде и предлагање мера за њено побољшање; предлагање мера у правцу туристичке валоризације заштићених природних и културних добара; учествовање у изради и анализи планова, пројеката и студија из области заштите животне средине у делу који се односи на туризам; предлагање мера за повезивање сектора туризма и пољопривреде; предлагање и предузимање мера и активности на продужењу туристичке сезоне; припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области, припрему стручних основа за израду прописа из области туризма; достављање података за вођење и ажурирање сајта, као и други послови из ове области.