Одсек за истраживање тржишта и развоj туристичких производа

У Одсеку за истраживање тржишта и развој туристичких производа обављају се послови који се односе на: координацију израде стратешких докумената; израду презентација о инвестиционим могућностима српског туристичког тржишта; истраживање, праћење и анализа стања, развоја, кретања и појава на домаћем и међународном туристичком тржишту по туристичким производима и туристичким кластерима; праћење и анализирање карактеристика, кретања, значаја и потенцијала појединих туристичких тржишта и сегмената тражње; предлагање мера и реализација пројеката у правцу развоја посебних облика туризма; анализу конкурентности домаће туристичке привреде, праћење стања у туристичкој и угоститељској делатности и предлагање мера за унапређење квалитета туристичких услуга; праћење тржишне конкурентност и пословање појединих сегмената понуде и предлагање мера за њено побољшање; предлагање мера у правцу туристичке валоризације заштићених природних добара; учествовање у изради и анализи планова, пројеката и студија из области заштите животне средине у делу који се односи на туризам; праћење и учествовање у активностима које се односе на климатске промене и енергетску ефикасност у делу који се односи на туризам; предлагање мера за повезивање сектора туризма и пољопривреде; предузимање мера и активности на продужењу туристичке сезоне; припрему плана и координирање активности на улазним и излазним тачкама из земље и транзитним туристичким правцима; припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области, припрему стручних основа за израду прописа из области туризма; достављање података за вођење и ажурирање сајта, као и други послови из ове области.