Одељење за управљање квалитетом у туризму

У Одељењу за управљање квалитетом у туризму обављају се послови који се односе на: спровођење, координацију поступака и доношење решења у првостепеном управном поступку за категоризацију предвиђеним Законом о туризму; учествовање у поступку израде прописа који се односе на стандарде квалитета у туризму, давање стручних мишљења, објашњења и упутстава који се односе на примену стандарда у туризму; анализирање и припрему програма побољшања и развоја смештајних капацитета, програма развоја туристичког система квалитета и заштите потрошача; планирање и спровођење потребних активности које се односе на полагање испита за туристичке водиче, пратиоце и редаре на скијалиштима, укључујући доношење уверења о положеном стручном испиту; праћење развоја, предлагање и реализацију мера и активности на едукацији и образовању кадрова у туризму, предлагање мера за побољшање система запошљавања у туризму; достављање потребних података у Регистар туризма и анализа и предлагање мера на основу добијених података из Регистра туризма; праћење стања у туристичкој и угоститељској делатности и предлагање мера за унапређење квалитета туристичких услуга, анализу и припрему програма унапређења и развоја смештајних капацитета, састављање кварталних извештаја о стању и променама стања категорисаних и некатегорисаних објеката за смештај по врстама; праћење, анализу и извештавање о инвестицијама у смештајне капацитете, пројекцију развоја смештених капацитета; координацију сарадње са надлежним органима јединица локалне самоуправе и другим органима, организацијама и институцијама (факултети и друге образовне институције, привредне коморе, пословна и стручна удружења), у циљу размене информација и искустава из области унапређења стандарда и управљања квалитетом у туризму; припремање, координација активности и достављање података за вођење и ажурирање сајта из делокруга надлежности Сектора; припрему стручних основа за израду прописа из области туризма, припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области, као и други послови их ове области.