Одсек за унапређење конкурентности у туризму

У Одсеку за унапређење конкурентности у туризму обављају се послови који се односе на: спровођење Стратегије развоја туризма Републике Србије; реализовање мастер планова; спровођење и праћење остваривања политике просторног и регионалног развоја туризма; пружање стручне помоћи и подстицање доношења планова из области туризма на локалном нивоу; пружање стручне подршке, припрему документације, мониторинг и контролу над реализацијом програма и пројеката развоја и унапређења туризма; анализирање и припрему мера за унапређење инвестиционих активности и улагања у туризму; припрему предлога и координирање сарадње са надлежним органима јединица локалне самоуправе, привредним и другим субјектима везане за заштиту туристичких простора и туристичких вредности, предлагање мера за унапређење супраструктуре и инфраструктуре везаних за развој туризма; прединвестициону и инвестициону анализу понуђених пројеката супраструктуре и инфраструктуре везаних за развој туризма; спровођење активности контроле наменског трошења буџетских средстава, анализу ефеката спроведених мера у односу на постављене циљеве; припрему стручних основа за израду прописа из области туризма; предлагање и спровођење мера за повећање тржишне конкурентности туризма; израду аката за резервацију простора од значаја за туризам и утврђивање и проглашење статуса туристичког простора; припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области; достављање података за вођење и ажурирање сајта, као и други послови из ове области.