Grupa za pravne poslove u oblasti turizma

U Grupi za pravne poslove u oblasti turizma obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu stručnih mišljenja u vezi sa primenom propisa iz delokruga Sektora; praćenje međunarodnih propisa, sporazuma i preporuka; pripremu i učestvovanje u usaglašavanju domaćih propisa sa propisima EU iz oblasti turizma; uporednu analizu zakona iz oblasti turizma i predlaganje unapređenja zakonodavne regulative u oblasti turizma; pripremu i davanje mišljenja u vezi sa primenom propisa iz oblasti turizma; koordiniranje saradnje sa nadležnim organima, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama;vršenje nadzora nad zakonitošću akata iz delokruga Sektora; dostavljanje podataka u Registar turizma, analiza podataka iz Registra turizma i drugih baza podataka drugih nadležnih organa; pripremu stručnih izjašnjenja na tužbe i druge podneske uz saradnju sa Državnim pravobranilaštvom u sporovima gde je Republika Srbija- Ministarstvo, Sektor za turizam, stranka u postupku;sprovođenje prvostepenog postupka oduzimanja licenci turističkim agencijama organizatorima turističkog putovanja; kontrolu imovinsko-pravne dokumentacije u vezi sa realizacijom razvojnih projekata u oblasti turizma; pripremu mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi državni organi,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.