Групa за правне послове у области туризма

У Групи за правне послове у области туризма обављају се послови који се односе на: припрему нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора; припрему стручних мишљења у вези са применом прописа из делокруга Сектора; праћење међународних прописа, споразума и препорука; припрему и учествовање у усаглашавању домаћих прописа са прописима ЕУ из области туризма; упоредну анализу закона из области туризма и предлагање унапређења законодавне регулативе у области туризма; припрему и давање мишљења у вези са применом прописа из области туризма; координирање сарадње са надлежним органима, јединицама локалне самоуправе и другим органима и организацијама;вршење надзора над законитошћу аката из делокруга Сектора; достављање података у Регистар туризма, анализа података из Регистра туризма и других база података других надлежних органа; припрему стручних изјашњења на тужбе и друге поднеске уз сарадњу са Државним правобранилаштвом у споровима где је Република Србија- Министарство, Сектор за туризам, странка у поступку;спровођење првостепеног поступка одузимања лиценци туристичким агенцијама организаторима туристичког путовања; контролу имовинско-правне документације у вези са реализацијом развојних пројеката у области туризма; припрему мишљења о нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи,  као и други послови из ове области.