Grupa za međunarodnu saradnju u turizmu

U Grupi za međunarodnu saradnju u turizmu obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu, pregovaranje i zaključivanje bilateralnih sporazuma u oblasti turizma, izradu nacrta zakona o njihovom potvrđivanju i praćenje njihove primene u praksi; saradnju sa odgovarajućim institucijama, domaćim i međunarodnim, relevantnim za oblast bilateralnih sporazuma; saradnju sa predstavnicima drugih država, međunarodnih organizacija i predstavnicima EU u cilju podsticanja razvoja turizma; praćenje rada međunarodne turističke organizacije i staranje o izvršenju obaveza iz članstva u UNWTO; pripremu informacija, predloga, stavova i učestvovanje u pregovorima i zasedanjima odgovarajućih tela UNWTO; praćenje analiza efekata sprovođenja usvojenih konvencija UNWTO u praksi; praćenje i analiziranje stanja na međunarodnom turističkom tržištu; praćenje i učestvovanje u aktivnostima koje se odnose na klimatske promene, energetsku efikasnost i održiv razvoj u delu koji se odnosi na turizam; praćenje i analiza uticaja turizma na smanjenje siromaštva i stopu nezaposlenosti; praćenje i analiza ostvarenja drugih ciljeva održivog razvoja UN u oblasti turizma; jačanje saradnje u okviru aktivnosti i tela Svetske turističke organizacije UN; praćenje implementacije Globalnog etičkog kodeksa UNWTO u javnom i privatnom sektoru i analiza efekata; pripremu stručno-analitičkih materijala o stanju u ovoj oblasti; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti turizma; praćenje plana za pristupanje Srbije EU u delu turizma (NPAA,SSP) i izveštaja međunarodnih organizacija i institucija o godišnjem napretku Srbije u oblasti turizma; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.