Групa за међународну сарадњу у туризму

У Групи за међународну сарадњу у туризму обављају се послови који се односе на: припрему, преговарање и закључивање билатералних споразума у области туризма, израду нацрта закона о њиховом потврђивању и праћење њихове примене у пракси; сарадњу са одговарајућим институцијама, домаћим и међународним, релевантним за област билатералних споразума; сарадњу са представницима других држава, међународних организација и представницима ЕУ у циљу подстицања развоја туризма; праћење рада међународне туристичке организације и старање о извршењу обавеза из чланства у UNWTO; припрему информација, предлога, ставова и учествовање у преговорима и заседањима одговарајућих тела UNWTO; праћење анализа ефеката спровођења усвојених конвенција UNWTO у пракси; праћење и анализирање стања на међународном туристичком тржишту; праћење и учествовање у активностима које се односе на климатске промене, енергетску ефикасност и одржив развој у делу који се односи на туризам; праћење и анализа утицаја туризма на смањење сиромаштва и стопу незапослености; праћење и анализа остварења других циљева одрживог развоја УН у области туризма; јачање сарадње у оквиру активности и тела Светске туристичке организације УН; праћење имплементације Глобалног етичког кодекса UNWTO у јавном и приватном сектору и анализа ефеката; припрему стручно-аналитичких материјала о стању у овој области; припрему стручних основа за израду прописа из области туризма; праћење плана за приступање Србије ЕУ у делу туризма (НПАА,ССП) и извештаја међународних организација и институција о годишњем напретку Србије у области туризма; достављање података за вођење и ажурирање сајта, као и други послови из ове области.