Sektor za turizam

Renata Pindžo
pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/3122-855

e-mail:
turizam@mtt.gov.rs

U Sektoru za turizam obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje Zakona o turizmu i Strategije razvoja turizma Republike Srbije; praćenje i analizu sistemskih rešenja, pravne regulative i mera ekonomske politike na poslovanje turističke privrede i predlaganje odgovarajućih mera u cilju razvoja turizma; koordinaciju državnih organa i institucija u cilju sistemskog unapređenja razvoja turizma; praćenje trendova na međunarodnom turističkom tržištu i predlaganje mera u cilju usklađivanja domaće turističke ponude sa savremenim trendovima; predlaganje mera za unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga i jačanje konkurentnosti turističke ponude; realizaciju usvojenih master planova; predlaganje i preduzimanje mera za unapređenje turističkog prometa i deviznih efekata od turizma;  analizu stanja, pojava i kretanja na turističkom tržištu po turističkim proizvodima i turističkim destinacijama; sprovođenje prvostepenog upravnog postupka kategorizacije u skladu sa Zakonom o turizmu; praćenje aktivnosti turističkih organizacija i destinacijskih menadžment organizacija; praćenje međunarodnih trendova  u upravljanju turističkim destinacijama; praćenje razvoja, predlaganje mera i realizacija aktivnosti na obrazovanju i obuci kadrova u turizmu, sa ciljem podsticanja zapošljavanja; davanje mišljenja na programe rada, izveštaje i druga akta javnih preduzeća i turističkih subjekata na koje Vlada daje saglasnost ili ih usvaja; usmeravanje i podsticanje razvoja turizma sprovođenjem programa i projekata za koje su sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije; pripremu plana, praćenje izvršenja budžeta u delu koji se odnosi na Sektor; analizu predinvesticionih i investicionih projekata koji se tiču razvoja turizma; proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i proglašenje turističkog mesta; predlaganje i preduzimanje mera za razvoj i unapređenje međunarodne saradnje u turizmu; praćenje međunarodnih propisa, sporazuma i preporuka; praćenje rada Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) i staranje o izvršenju obaveza iz članstva u UNWTO; praćenje i analiza ulaganja države u razvoj turizma putem mera podrške i predlaganje korektivnih mera; pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu stručnih mišljenja u vezi sa primenom propisa iz delokruga Sektora; praćenje međunarodnih propisa, sporazuma i preporuka; pripremu i učestvovanje u usaglašavanju domaćih propisa sa propisima EU iz oblasti turizma; uporednu analizu zakona iz oblasti turizma i predlaganje unapređenja zakonodavne regulative u oblasti turizma; pripremu i davanje mišljenja u vezi sa primenom propisa iz oblasti turizma; koordiniranje saradnje sa nadležnim organima, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama;vršenje nadzora nad zakonitošću akata iz delokruga Sektora; dostavljanje podataka u Registar turizma, analiza podataka iz Registra turizma i drugih baza podataka drugih nadležnih organa; pripremu stručnih izjašnjenja na tužbe i druge podneske uz saradnju sa Državnim pravobranilaštvom u sporovima gde je Republika Srbija-Ministarstvo, Sektor za turizam, stranka u postupku; sprovođenje prvostepenog postupka oduzimanja licenci turističkim agencijama organizatorima turističkog putovanja; kontrolu imovinsko-pravne dokumentacije u vezi sa realizacijom razvojnih projekata u oblasti turizma; pripremu mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi državni organi,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru za turizam obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1.Odeljenje za upravljanje kvalitetom u turizmu;

2.Odsek za unapređenje konkurentnosti u turizmu;

3.Odsek za unapređenje kvaliteta turističke ponude;

4.Odsek za razvoj turističkih proizvoda;

5.Grupa za upravljanje turističkim destinacijama;

6.Grupa za međunarodnu saradnju u turizmu;

7.Grupa za pravne poslove u oblasti turizma;