Odeljenje za trgovinu i razvoj konkurencije

U Odeljenju za trgovinui razvoj konkurencije obavljaju se poslovi koji se odnose na: strateški razvoj tržišta i trgovine; praćenje tokova u trgovini i zaštitu konkurencije; iz­u­ča­va­nje i pra­će­nje stanja i razvoja tržišta i tr­go­vin­ske mre­že; uspostavljanje baze podataka o tržištu i trgovinskom sektoru; izradu ana­li­za, pred­lo­ga i mo­de­la za efi­ka­sni­je upra­vlja­nje i planira­nje raz­vo­jem tr­go­vi­ne; ini­ci­ra­nje stra­te­ških is­tra­ži­va­nja; pred­la­ganje smer­ni­ca za spro­vo­đe­nje strateški definisanih prioriteta; praćenje  prometa roba i usluga u Republici Srbiji, predlaganje mera otklanjanja poremećaja na tržištu; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti trgovine i zaštite konkurencije; primenu donetih propisa i nadzor nad njihovim sprovođenjem; odgovaranje na pismene predstavke tržišnih subjekata i građana i davanje zakonskih objašnjenja; predlaganje privremenih mera u slučajevima postojanja poremećaja u proizvodnji i prometu proizvoda i usluga čije se cene obrazuju slobodno; sprečavanje pojava nelojalne konkurencije, zloupotrebe monopolskog položaja, dampinškog ponašanja i špekulativnih radnji; podsticanje i kordinaciju procesa koji su u funkciji razvoja sektora trgovine u Republici Srbiji; unapređenje konkurentnosti sektora trgovine, privlačenje domaćeg i stranog kapitala u sektor trgovine, podsticanje izvoza, unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa inostranstvom u domenu trgovine; izradu stručnih osnova za definisanje mera i aktivnosti za unapređenje konkurencije; praćenje, analiziranje i predlaganje mera za intenziviranje primene evropskih standarda u oblasti zaštite konkurencije; izradu studija, analiza, informacija i drugih materijala iz oblasti trgovine i zaštite konkurencije, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.