Одељење за трговину и развој конкуренције

У Одељењу за трговину и развој конкуренције обављају се послови који се односе на: стратешки развој тржишта и трговине; праћење токова у трговини и заштиту конкуренције; из­у­ча­ва­ње и пра­ће­ње стања и развоја тржишта и тр­го­вин­ске мре­же; успостављање базе података о тржишту и трговинском сектору; израду ана­ли­за, пред­ло­га и мо­де­ла за ефи­ка­сни­је упра­вља­ње и планира­ње раз­во­јем тр­го­ви­не; ини­ци­ра­ње стра­те­шких ис­тра­жи­ва­ња; пред­ла­гање смер­ни­ца за спро­во­ђе­ње стратешки дефинисаних приоритета; праћење  промета роба и услуга у Републици Србији, предлагање мера отклањања поремећаја на тржишту; припрему стручних основа за израду прописа из области трговине и заштите конкуренције; примену донетих прописа и надзор над њиховим спровођењем; одговарање на писмене представке тржишних субјеката и грађана и давање законских објашњења; предлагање привремених мера у случајевима постојања поремећаја у производњи и промету производа и услуга чије се цене образују слободно; спречавање појава нелојалне конкуренције, злоупотребе монополског положаја, дампиншког понашања и шпекулативних радњи; подстицање и кординацију процеса који су у функцији развоја сектора трговине у Републици Србији; унапређење конкурентности сектора трговине, привлачење домаћег и страног капитала у сектор трговине, подстицање извоза, унапређење и развој економских односа са иностранством у домену трговине; израду стручних основа за дефинисање мера и активности за унапређење конкуренције; праћење, анализирање и предлагање мера за интензивирање примене европских стандарда у области заштите конкуренције; израду студија, анализа, информација и других материјала из области трговине и заштите конкуренције, као и други послови из ове области.