Grupa za cene

U Grupi za cene obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje utvrđene ekonomske politike u oblasti cena; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti cena i praćenje primene donetih propisa; praćenje i analiziranje kretanja ukupnog stanja i cena na tržištu proizvoda i usluga, pre svega proizvoda bitnih za životni standard stanovništva i usluga javnih preduzeća, te njihov uticaj na ostvarivanje inflacije i očuvanje životnog standarda stanovništva; analiziranje kretanja kupovne moći i životnog standarda stanovništva; predlaganje mera tekuće ekonomske politike, kojima se utiče na stabilnost cena; utvrđivanje kriterijuma, odnosno elemenata obrazovanja cena proizvoda i usluga čiji je način obrazovanja cena utvrđen posebnim propisom; procenu kretanja cena; praćenje i analiziranje kretanja cena i nivoa cena roba i usluga na domaćem i svetskom tržištu i sagledavanje cenovne konkurentnosti; praćenje uticaja troškova proizvodnje na cene i sagledavanje dejstva cena na ekonomski položaj preduzeća, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.