Група за цене

У Групи за цене обављају се послови који се односе на: спровођење утврђене економске политике у области цена; припрему стручних основа за израду прописа из области цена и праћење примене донетих прописа; праћење и анализирање кретања укупног стања и цена на тржишту производа и услуга, пре свега производа битних за животни стандард становништва и услуга јавних предузећа, те њихов утицај на остваривање инфлације и очување животног стандарда становништва; анализирање кретања куповне моћи и животног стандарда становништва; предлагање мера текуће економске политике, којима се утиче на стабилност цена; утврђивање критеријума, односно елемената образовања цена производа и услуга чији је начин образовања цена утврђен посебним прописом; процену кретања цена; праћење и анализирање кретања цена и нивоа цена роба и услуга на домаћем и светском тржишту и сагледавање ценовне конкурентности; праћење утицаја трошкова производње на цене и сагледавање дејства цена на економски положај предузећа, као и други послови из ове области.