Одељење за нормативне и управне послове

У Одељењу за нормативне и управне послове обављaју се послови који се односе на: израду нацрта закона и других прописа и њихово усаглашавање са прописима и стандардима Европске уније и Светске трговинске организације из делокруга Министарства; израђује измене и допуне закона и других прописа из области надлежности Mинистарства, а на основу извештаја и анализа о примени прописа које надзире надлежна инспекција; извршавање обавеза Министарства у вези спровођења Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију; реализацију реформских докумената Владе; припрему стручних мишљења и упутстава за примену закона и других прописа из делокруга Министарства; припрему мишљења о нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи; вођење другостепеног управног поступка и доношења коначних решења по жалбама изјављеним на решења тржишних и туристичких инспектора; припремање стручних изјашњења на тужбе, судске одлуке, редовне и вандредне правне лекове и одлуке донете у извршним поступцима који проистучи из поступка инспекцијскиг надзора тржишне инспекције и поступака поводом имовине делова предзећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ за Државно правобранилаштво, надлежне судове и друге органе и иницирање тужби ради остваривања потраживања Министарства из тих поступака; праћење и анализу примене прописа из области где инспекцијски надзор врши минстарство, као и други послови из ове области.

У Одељењу  за нормативне и управне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за нормативне послове и хармонизацију прописа;
  2. Група за другостепени поступак и управно- правне послове.