Одељење за европске интеграције и управљање ЕУ и другим међународним пројектима

У Одељењу за европске интеграције и управљање ЕУ и другим међународним пројектима обављају се послови који се односе на: координацију и праћење послова у оквиру процеса преговора о приступању ЕУ из надлежности Министарства; стручне и административне послове и координацију учешћа представника Министарства у раду тела за процес приступања Републике Србије Европској унији; праћење, координацију реализације и припрему прилога Министарства за потребе израде акционих планова и извештаја о реализацији активности у процесу европских интеграција; учешће у изради и праћењу спровођења стратешких пројеката из надлежности Министарства;учешће у раду група за припрему стратешких и програмских докумената за идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи; предлагање пројеката у складу са релевантном процедуром; учешће у припреми пројектне и тендерске документације, уговора; праћење спровођења уговорених обавеза од стране уговарача; припрему и подношење извештаја о процесу програмирања и процесу спровођења пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ; сарадњу са међународним донаторима као и надлежним националним институцијама ради обезбеђивања подршке за програме и пројекте који доприносе остваривању циљева из надлежности Министарства, као и други послови из ове области.

У Одељењу за европске интеграције и управљање ЕУ и другим међународним пројектима образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за европске интеграције и планирање ЕУ и других међународних пројеката;
  2. Oдсек за европске интеграције и спровођење EУ и других међународних пројеката.