Sektor za normativne,upravne i poslove evropskih integracija

Jovan Stojić
pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/361-0276
e-mail:
jovan.stojic@mtt.gov.rs

U Sektoru za normativne, upravne i poslove evropskih integracijaobavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta zakona i drugih propisa i njihovo usklađivanje sa propisima EU, radi obezbeđenja i unapređenja zakonodavnog okvira iz delokruga Ministarstva; praćenje stanja u oblasti primene zakona iz delokruga Ministarstva i predlaganje odgovarajućih rešenja za njihove izmene i dopune; pripremu mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi državni organi; pripremu stručnih mišljenja za primenu zakona i drugih propisa, po zahtevu stranaka i drugih državnih organa; usaglašavanje sa međunarodnim propisima i preporukama; izradu uporednih analiza i usaglašavanje akata upućenih drugim državnim organima; vođenje i rešavanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama na prvostepena rešenja doneta u postupku inspekcijskog nadzora iz delokruga Ministarstva; rešavanje po žalbama na prvostepena rešenja ili zaključak Registratora registra turizma; rešavanje po žalbama na prvostepena rešenja ili zaključak organa lokalne samouprave o razvrstavanju ugostiteljskih objekata za smeštaj; pripremu predloga odgovora na tužbu u upravnom sporu iz delokruga Ministarstva; pripremu stručnih izjašnjenja na tužbe i druge podneske uz saradnju sa Državnim pravobranilaštvom u sporovima gde je Republika Srbija – Ministarstvo, stranka u postupku, koordinaciju aktivnosti vezanih za harmonizaciju politika, procedura i standarda u nadležnosti ministarstva radi ispunjavanja obaveza i ostvarivanja ciljeva RS u procesu pristupanja EU, praćenje i analiza ekonomskih efekata tog procesa; učešće u radu tela osnovanih za praćenje i nadzor procesa pristupanja EU; saradnju i dijalog sa nadležnim organima, organizacijama i međunarodnim donatorima radi obezbeđivanja finansijske podrške za realizaciju ciljeva Ministarstva; priprema informacija i platformi za pregovore sa EU; priprema strateških i programskih dokumenata za finansiranje EU i drugih međunarodnih projekata; planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata; koordinaciju aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje nacionalnog sufinansiranja programa i projekata finansiranih iz EU fondova i međunarodne donatorske pomoći; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevanitnim procedurama EU; priprema izveštaja o poslovima programiranja i sprovođenja projekata finansiranih iz EU fondova i druge međunarodne donatorske pomoći i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru za normativne i upravne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: