Sektor za normativne,upravne i poslove evropskih integracija

Jovan Stojić
pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/363-1515
e-mail:
jovan.stojic@mtt.gov.rs

U Sektoru za normativne, upravne i poslove evropskih integracija obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta zakona i drugih propisa i njihovo usklađivanje sa propisima EU, radi obezbeđenja i unapređenja zakonodavnog okvira iz delokruga Ministarstva; praćenje stanja u oblasti primene zakona iz delokruga Ministarstva i predlaganje odgovarajućih rešenja za njihove izmene i dopune; pripremu mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi državni organi; pripremu stručnih mišljenja za primenu zakona i drugih propisa, po zahtevu stranaka i drugih državnih organa; usaglašavanje sa međunarodnim propisima i preporukama; izradu uporednih analiza i usaglašavanje akata upućenih drugim državnim organima; rešavanje po žalbama na prvostepena rešenja ili zaključak Registratora registra turizma; rešavanje po žalbama na prvostepena rešenja organa lokalne samouprave o razvrstavanju ugostiteljskih objekata za smeštaj; vođenje drugostepenog upravnog postupka i donošenja konačnih rešenja po žalbama izjavljenim na rešenja tržišnih i turističkih inspektora donetih u postupku inspekcijskog nazora iz delokruga ministarstvai pripremu predloga odgovora na tužbe u upravnim sporovima pokrenutim povodom ovih konačnih rešenja; pripremanje stručnih izjašnjenja na tužbe, sudske odluke, redovne i vanredne pravne lekove i odluke donete u izvršnim postupcima koji proističu iz postupka inspekcijskog nadzora tržišne inspekcije i postupaka povodom imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ za Državno pravobranilaštvo, nadležne sudove i druge organe i iniciranje tužbi radi ostvarivanja potraživanja Ministarstva iz tih postupaka; koordinaciju aktivnosti vezanih za harmonizaciju politika, procedura i standarda u nadležnosti Ministarstva radi ispunjavanja obaveza i ostvarivanja ciljeva RS u procesu pristupanja EU, praćenje i analiza ekonomskih efekata tog procesa; učešće u radu tela osnovanih za praćenje i nadzor procesa pristupanja EU; saradnju i dijalog sa nadležnim organima, organizacijama i međunarodnim donatorima radi obezbeđivanja finansijske podrške za realizaciju ciljeva Ministarstva; pripremu informacija i platformi za pregovore sa EU; učešće u izradi i praćenju sprovođenja strateških projekata iz nadležnosti Ministarstva; pripremu strateških i programskih dokumenata za finansiranje EU i drugih međunarodnih projekata; planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata; koordinaciju aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje nacionalnog sufinansiranja programa i projekata finansiranih iz EU fondova i međunarodne donatorske pomoći; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevanitnim procedurama EU; pripremu izveštaja o poslovima programiranja i sprovođenja projekata finansiranih iz EU fondova i druge međunarodne donatorske pomoći, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru za normativne i upravne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: