Сектор за нормативне,управне и послове европских интеграција

Јован Стојић
помоћник министра
Контакт телефон:
011/361-0276
e-mail:
jovan.stojic@mtt.gov.rs

У Сектору за нормативне, управне и послове европских интеграцијаобављају се послови који се односе на: израду нацрта закона и других прописа и њихово усклађивање са прописима ЕУ, ради обезбеђења и унапређења законодавног оквира из делокруга Министарства; праћење стања у области примене закона из делокруга Министарства и предлагање одговарајућих решења за њихове измене и допуне; припрему мишљења о нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи; припрему стручних мишљења за примену закона и других прописа, по захтеву странака и других државних органа; усаглашавање са међународним прописима и препорукама; израду упоредних анализа и усаглашавање аката упућених другим државним органима; вођење и решавање у другостепеном управном поступку по жалбама на првостепена решења донета у поступку инспекцијског надзора из делокруга Министарства; решавање по жалбама на првостепена решења или закључак Регистратора регистра туризма; решавање по жалбама на првостепена решења или закључак органа локалне самоуправе о разврставању угоститељских објеката за смештај; припрему предлога одговора на тужбу у управном спору из делокруга Министарства; припрему стручних изјашњења на тужбе и друге поднеске уз сарадњу са Државним правобранилаштвом у споровима где је Република Србија – Министарство, странка у поступку, координацију активности везаних за хармонизацију политика, процедура и стандарда у надлежности министарства ради испуњавања обавеза и остваривања циљева РС у процесу приступања ЕУ, праћење и анализа економских ефеката тог процеса; учешће у раду тела основаних за праћење и надзор процеса приступања ЕУ; сарадњу и дијалог са надлежним органима, организацијама и међународним донаторима ради обезбеђивањa финансијске подршкe зa реализацију циљева Министарства; припрема информација и платформи за преговоре са ЕУ; припрема стратешких и програмских докумената за финансирање ЕУ и других међународних пројеката; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката; координацију активности неопходних за обезбеђивање националног суфинансирања програма и пројеката финансираних из ЕУ фондова и међународне донаторске помоћи; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релеванитним процедурама ЕУ; припрема извештаја о пословима програмирања и спровођења пројеката финансираних из ЕУ фондова и друге међународне донаторске помоћи и други послови из ове области.

У Сектору за нормативне и управне послове образују се следеће уже унутрашње јединице: