Grupa za Evropsku uniju (EU) i Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA)

U Grupi za Evropsku uniju (EU) i Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) obavljaju se poslovi koji se odnose na: rukovođenje i koordinaciju aktivnosti u okviru Pregovaračke grupe 30 „Ekonomski odnosi sa inostranstvom“, vođenje pregovora o pristupanju EU u oblasti poglavlja 30 i saradnju sa užim pregovaračkim timom Vlade Srbije za pregovore sa EU; učešće i praćenje primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU iz delokruga Sektora;  komunikaciju sa Koordinacionim telom za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i nadležnim direktoratima Evropske komisije; saradnju sa drugim organima i organizacijama, predstavnicima privrede, Misijom Republike Srbije pri EU u Briselu, pripremu priloga za Nacionalni program za usvajanje propisa Evropske unije – NPAA i koordiniciju izrade priloga za NPAA, pripremu priloga za izradu Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Republike Srbije, stručnu redakturu prevoda propisa Evropske unije u procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, pripremu materijala i učešće u radu Odbora za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje; praćenje primene i sprovođenje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA; učešće u radu Mešovitog komiteta sa EFTA zemljama, praćenje privredne i trgovinske saradnje sa zemljama EFTA; saradnju sa Sekretarijatom EFTA u Ženevi, pripremu informacija i izveštaja o efektima zaključenih međunarodnih sporazuma; praćenje sprovođenja tehničke pomoći u ovoj oblasti; organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti i privrede sa procesom prudruživanja EU, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.