Одељење за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом

У Одељењу за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом, обављају се послови који се односе на: учешће у припреми  прописа у области страних улагања; пружање стручне подршке у поступку закључивања међународних споразума; преговарање и закључивање споразума о узајамном подстицању и заштити улагања, припрему нацрта закона о њиховом потврђивању и праћење њихове релизације у пракси; учешће у активностима реализације Споразума о стабилизацији и придруживању и Националног програма интеграција у ЕУ и приступања СТО; учешће у припреми и предлагању програма и пројеката из предприступних фондова и других програма ЕУ и осталих облика међународне помоћи; креирање и спровођење политике спољне трговине у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене у складу са међународно преузетим обавезама Републике Србије; покретање иницијативе и  израда закона и других прописа из делокруга спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене (контролисаном робом); сарадњу са другим органима државне управе и учешће у раду међуресорских радних тела за спровођење и усаглашавање прописа у области наоружања војне опреме и робе двоструке намене са нормама међународног законодавства и приступања међународним организацијама и међународним контролним режимима; издавање извозних и увозних дозвола и осталих докумената који прате спољну трговину наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене; вођење регистра лица која могу да обављају послове спољне трговине наоружањем и војном опремом; вођење евиденција и формирање базе података о примљеним захтевима и издатим дозволама и другим документима; израду Годишњег извештаја о реализацији спољнотрговинског промета; израду годишњих извештаја у складу са међународним обавезама и захтевима међународних организација (UN, OEBS) и страних институција које се баве контролом трговине  наоружањем, војном опремом  и робом двоструке намене; припрему прописа у области забране извоза и увоза робе која може бити употребљена за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање, ради  усклађивања са међународним законодавством; издавање дозвола за извоз и увоз ове робе,  као и други послови из ове области.

Draft of Agreement on reciprocal promotion and protection of investments
33.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...