Grupa za Svetsku trgovinsku organizaciju

U Grupi za Svetsku trgovinsku organizaciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i koordiniranje procesa pristupanja Republike Srbije STO; praćenje rada ove međunarodne trgovinske organizacije i staranje o izvršenju obaveza  iz članstva u STO; predlaganje i sprovođenje strategije i politike razvoja saradnje sa ovom međunarodnom organizacijom; pripremu analiza, informacija, predloga stavova i učestvovanje u pregovorima i zasedanjima odgovarajućih tela STO; priprema materijala o sistemu i kretanju spoljne trgovine Republike Srbije koji se dostavljaju STO (notifikacija) po pojedinim sporazumima i u saradnji sa nadležnim ministarstvima; praćenje i analiziranje pravne regulative radi iniciranja promene postojećih i donošenja novih propisa i njihove primene u cilju harmonizacije sa pravilima STO; organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti i privrede sa sistemom funkcionisanja STO, obavezama preuzetim u toku procesa pristupanja i sa novim predlozima; proučavanje studija i podataka o svetskim ekonomskim kretanjima; učešće u radu redovnih tela STO, ministarskim zesedanjima kao i na međunarodnim skupovima u oblasti međunarodne trgovine i pravila STO; praćenje sprovođenja tehničke pomoći u ovoj oblasti; saradnja sa univerzitetima i akademskim strukturama u oblasti trgovinske politike i međunarodnih pravila STO, kao i drugi poslovi iz ove oblasti