Grupa za saradnju sa međunarodnim ekonomskim organizacijama OUN, CEFTA i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativama

U Grupi za saradnju sa CEFTA,  međunarodnim ekonomskim organizacijama OUN, i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativama obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje saradnje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, sporazumima i regionalnim inicijativama, i to: Sporazum o slobodnoj trgovini u regionu jugoistočne Evrope-CEFTA,; Centralno Evropska inicijativa /CEI/, Evropska ekonomska komisija Ujedinjenih nacija /UNECE/, Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju /UNCTAD/, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj /OECD/,  Regionalni savet za saradnju /RCC/, Inicijativa za saradnju u jugoistočnoj Evropi /SECI/, Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju /BSEC/ i druge regionalne organizacije i inicijative; primenu sporazuma CEFTA; praćenje rada i aktivnosti sa OECD i relevantnim komitetima, Regionalnim savetom za saradnju /RCC/ – Investicionim komitetom jugoistočne Evrope (SEE Investment Committee) i drugim institucijama relevantnim za unapređenje investicionog ambijenta; praćenje sprovođenja Akcionog plana o regionalnom ekonomskom prostoru u okviru Zapadnog Balkana (ZB6); saradnja sa organizacijama koje okupljaju strane ulagače u Republici Srbiji; organizacija i praćenje analize poslovnog okruženja i analize ekonomskih aspekata stranih ulaganja; proučavanje studija i podataka o svetskim ekonomskim kretanjima; kao i drugi poslovi iz ove oblasti; pripremu informacija, platformi za pregovora sa navedenim organizacijama i zaključivanje sporazuma o saradnji ili učešću u tim organizacijama; učestvovanje u pregovorima i na zasedanjima odgovarajućih tela CEFTA i drugih organizacija; praćenje realizacije postignutih sporazuma; razvoj trgovinskih odnosa i predlaganje mera za njihovo poboljšanje, organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti i privrede sa aktivnostima u okviru CEFTA, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.