Група за регулативу, планирање и развој у области поштанског саобраћаја

У Групи за регулативу, планирање и развој у области поштанског саобраћаја  обављају се послови који се односе на: планирање и припремање предлога стратегије развоја поштанског саобраћаја; припрему и праћење пројеката у области развоја поштанског саобраћаја; припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других аката; израду платформи за учешће на међународним скуповима; праћење спровођења усвојених стратешких и планских докумената и предлагање мера за унапређивање стања у области поштанских услуга; анализу прописа са аспекта усклађености са прописима ЕУ и националним законодавствима земаља ЕУ; вођење управног поступка по жалбама инспектора; израду одговора на посланичко питање, припрему прилога Одељења за израду Информатора о раду министарства, годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе; припрему прилога Одељења ради информисања одбора Народне скупштине о тромесечном раду Министарства; предузимање активности од значаја за област поштанских услуга у процесу европских интеграција; припрему стручних мишљења у вези примене прописа из делокруга Одељења; припрему мишљења на нацрте прописа других државних органа; предлагање мера и планова за унапређење стања поштанских услуга, израду информација о проблематици и стању у области поштанског саобраћаја са предлогом мера за развој; припремање упоредних прегледа и анализа из делокруга Одељења; прикупљање, чување, организовање и анализу података у вези стања у наведеној области, као и други послови из ове области.