Група за инспекцијски надзор

Контакт телефон:
011/ 20-20-083

У Групи за инспекцијски надзор обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области поштанског саобраћаја; предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању неправилности; решавање по пријавама регулаторног тела надлежног за област поштанских услуга, као и физичких и правних лица; проверу доступности универзалне поштанске услуге свим грађанима Републике Србије и функционисања поштанске мреже јавног поштанског оператора; проверу поступања оператора у вези са применом мера за спречавање прања новца и финансирање тероризма; подношење захтева за покретање прекршајног, односно пријаве за покретање кривичног поступка, као и поступка привредног преступа; издавање прекршајног налога; анализу и израду извештаја о реализацији усвојених планова, праћење стања у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције; процену ризика; планирање инспекцијског надзора; усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измену и допуну контролних листи и њиховог објављивања на својој интернет страници; превентивно деловање; надзор над нерегистрованим субјектима; вођење евиденције о инспекцијском надзору; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције, као и други послови из ове области.

Послови инспектора за поштанске услуге обављају се у:

– седишту Министарства и  у подручној јединици широј од подручја управног округа за: Подунавски, Браничевски, Шумадијски, Поморавски и Златиборски управни округ;

 

– подручној јединици широј од подручја управног округа за: Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Рашки и Пчињски управни округ, са седиштем у Нишу.

Контролне листе у области поштанских услуга

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15, 44/2018 и др. закон 95/2018) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере.

Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.
Обрасци коначних контролних листи објављују се на интернет страници инспекције и примењују се у поступку редовног инспекцијског надзора.

Сврха објаве јесте превенција, едукација и информација надзираним субјектима да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје поступање ускладили са прописима и спречили штету, и шта ће конкретно инспектор да контролише.

Надзирани субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које је спровео сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика.

Уз овај извештај, надзирани субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу документацију, односно други материјал којим се поткрепљују налази из извештаја.

Извештај не може заменити налазе инспекцијског надзора, али може прилично да помогне инспекцији у утврђивању чињеница, ризика и стања ствари.

Лажно приказивање или прикривање чињеница у извештају повлачи са собом одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај.

По завршетку инспекцијског надзора, контролна листа чини саставни део записника.Смернице за спречавање прања новца и финансирања тероризма
3.5 MB
0 Преузимања
Детаљније... Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину
319.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину
307.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину
310.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Годишњи извештај инспекције 2017. године
263.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...