Одељењe за поштански саобраћај и надзор

Контакт телефон:
011/ 20-20-083

У Одељењу за поштански саобраћај и надзор обављају се послови који се односе на: припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области поштанског саобраћаја; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области поштанског саобраћаја и спровођење процедуре за њихово усвајање; израду мишљења из делокруга надлежности поштанског саобраћаја на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области поштанских услуга; израду одговора на посланичкa питањa; спровођење активности на обезбеђивању одрживости пружања универзалне поштанске услуге; спровођење процедуре припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области поштанских услуга; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област поштанских услуга у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; извршење аката Владе из области поштанског саобраћаја; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја поштанске мреже и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области поштанског саобраћаја; праћење и анализу развоја поштанске мреже и услуга, као и спровођења усвојених стратешких и планских докумената; припрему, планирање и праћење пројеката развоја поштанске мреже и услуга; проверу испуњености услова за отпочињање делатности пружања поштанских услуга; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у раду међународних организација и институција у области поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области поштанских услуга, као и други послови из ове области.

У Одељењу за поштански саобраћај и надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

1. Одсек за инспекцијски надзор;
2. Група за регулативу, планирање и развој у области поштанског саобраћаја;