Група за инспекцијски надзор у области електронских комуникација

Контакт телефони:
011/ 20-20-111
011/ 20-20-100

У Групи за инспекцијски надзор у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области електронских комуникација; предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању неправилности; подношење захтева за покретање прекршајног, односно пријаве за покретање кривичног поступка, као и поступка привредног преступа, и спровођење надзора наd нерегистрованим субјектима; анализу и израду извештаја о реализацији усвојених планова, праћење стања у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције; процену ризика; планирање инспекцијског надзора; усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измену и допуну контролних листи и њиховог објављивања на својој интернет страници; превентивно деловање; вођење евиденције о инспекцијском надзору; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције, као и други послови из ове области.

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Контролне листе

План инспекцијског надзора

Годишњи извештај о раду