Grupa za regulativu u oblasti elektronskih komunikacija

U Grupi za regulativu u oblasti elektronskih komunikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta zakona, strateških dokumenta i predloga drugih akata iz nadležnosti Odeljenja i sprovođenje procedure za njihovo usvajanje; praćenje i analizu postojeće regulative iz oblasti elektronskih komunikacija i njihovu harmonizaciju sa pravnim tekovinama EU; praćenje regulative država članica Evropske unije i zemalja u okruženju iz oblasti elektronskih komunikacija; izradu mišljenja na nacrte zakona i drugih akata i propisa koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; izradu mišljenja o primeni propisa iz oblasti elektronskih komunikacija; izradu odgovora na poslaničko pitanje; proceduru pripreme i zaključivanja memoranduma o saradnji i međunarodnih sporazuma iz oblasti elektronskih komunikacija; pripremu priloga Odeljenja za izradu Informatora o radu ministarstva, godišnjeg plana rada Vlade i godišnjeg izveštaja o radu Vlade; pripremu priloga Odeljenja radi informisanja odbora Narodne skupštine o tromesečnom radu ministarstva; preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast elektronskih komunikacija u procesu evropskih integracije; izradu rešenja u drugostepenom upravnom postupku odlučujući po žalbama izjavljenim na rešenja inspektora elektronskih komunikacija donetih u postupku inspekcijskog nadzora; izradu odgovora na tužbu kojom se pokreće upravni spor; izvršenje akata Vlade iz delokruga Odeljenja; rad u stručnim radnim grupama i komisijama, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.