Група за регулативу у области електронских комуникација

У Групи за регулативу у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона, стратешких документа и предлога других аката из надлежности Одељења и спровођење процедуре за њихово усвајање; праћење и анализу постојеће регулативе из области електронских комуникација и њихову хармонизацију са правним тековинама ЕУ; праћење регулативе држава чланица Европске уније и земаља у окружењу из области електронских комуникација; израду мишљења на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области електронских комуникација; израду одговора на посланичко питање; процедуру припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области електронских комуникација; припрему прилога Одељења за израду Информатора о раду министарства, годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе; припрему прилога Одељења ради информисања одбора Народне скупштине о тромесечном раду министарства; предузимање активности од значаја за област електронских комуникација у процесу европских интеграције; израду решења у другостепеном управном поступку одлучујући по жалбама изјављеним на решења инспектора електронских комуникација донетих у поступку инспекцијског надзора; израду одговора на тужбу којом се покреће управни спор; извршење аката Владе из делокруга Одељења; рад у стручним радним групама и комисијама, као и други послови из ове области.