Grupa za razvoj elektronskih komunikacija

U  Grupi za planiranje i razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga  obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analizu razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga; pripremu stručnih osnova za izradu zakona, strateških dokumenata i drugih akata iz nadležnosti Odeljenja; praćenje sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata; praćenje i analizu pravnih tekovina Evropske unije, regulatornog okvira zemalja članica Evropske unije i zemalja u okruženju u oblasti elektronskih komunikacija, pripremu uporednih pregleda i usklađivanje domaćih propisa u oblasti elektronskih komunikacija sa odgovarajućim propisima Evropske unije; praćenje i analizu stanja u oblasti elektronskih komunikacija u Republici Srbiji; pripremu i sprovođenje utvrđene politike u oblasti radio-frekvencijskog spektra i strateško planiranje korišćenja radio-frekvencijskog spektra; proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radijskih programa; pripremu priloga za učestvovanje predstavnika Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti elektronskih komunikacija i izradu platformi za međunarodne susrete; rad u stručnim radnim grupama i komisijama, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.