Група за развој електронских комуникација

У  Групи за планирање и развој електронских комуникационих мрежа и услуга  обављају се послови који се односе на: праћење и анализу развоја електронских комуникационих мрежа и услуга; припрему стручних основа за израду закона, стратешких докумената и других аката из надлежности Одељења; праћење спровођења усвојених стратешких и планских докумената; праћење и анализу правних тековина Европске уније, регулаторног оквира земаља чланица Европске уније и земаља у окружењу у области електронских комуникација, припрему упоредних прегледа и усклађивање домаћих прописа у области електронских комуникација са одговарајућим прописима Европске уније; праћење и анализу стања у области електронских комуникација у Републици Србији; припрему и спровођење утврђене политике у области радио-фреквенцијског спектра и стратешко планирање коришћења радио-фреквенцијског спектра; процес преласка са аналогног на дигитално емитовање радијских програма; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у међународним организацијама и институцијама у области електронских комуникација и израду платформи за међународне сусрете; рад у стручним радним групама и комисијама, као и други послови из ове области.