Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija

Kontakt telefon:
011/ 20-20-077

U Odeljenju za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti elektronskih komunikacija; izradu nacrta zakona, strateših dokumenata i predloga drugih akata iz oblasti elektronskih komunikacija i sprovođenje procedure za njihovo usvajanje; izradu mišljenja na nacrte zakona i drugih akata i propisa koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; izradu mišljenja o primeni propisa iz oblasti elektronskih komunikacija; izradu odgovora na poslanička pitanja; proceduru pripreme i zaključivanja memoranduma o saradnji i međunarodnih sporazuma iz oblasti elektronskih komunikacija; praćenje i analizu pravnih tekovina Evropske unije i preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast elektronskih komunikacija u procesu evropskih integracija; vođenje drugostepenog postupka; izvršenje akata Vlade iz oblasti elektronskih komunikacija; definisanje i predlaganje prioriteta, ciljeva i mera u oblasti razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga i predlaganje mera za podsticanje investiranja u oblasti elektronskih komunikacija; planiranje, praćenje i kontrolu realizacije infrastrukturnih projekata; pružanje stručne pomoći u procesu planiranja i odabira projekata sa ciljem smanjenja digitalnog jaza; poslovi praćenja i analize jedinstvenog digitalnog tržišta; praćenje i analizu razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga, sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata; pripremu i sprovođenje utvrđene politike u oblasti radio-frekvencijskog spektra i strateško planiranje korišćenja radio-frekvencijskog spektra; proveru ispunjenosti uslova za izgradnju i postavljanje elektronskih komunikacionih mreža; proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radijskih programa; primenu pravnih tekovina Evropske unije u oblasti tehničke usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme; ostvarivanje stalne međunarodne saradnje, kao i saradnje sa drugim organima i organizacijama u oblasti razvoja elektronskih komunikacija; pripremu priloga za učestvovanje predstavnika Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti elektronskih komunikacija; inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti elektronskih komunikacija, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.          

 

        U Odeljenju za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

U Odeljenju za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za planiranje i razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga;
2. Grupa za regulativu u oblasti elektronskih komunikacija;
3. Grupa za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija;