Одељењe за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација

Контакт телефон:
011/ 20-20-077

У Одељењу за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области електронских комуникација; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области електронских комуникација и спровођење процедуре за њихово усвајање; израду мишљења на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области електронских комуникација; израду одговора на посланичкa питањa; процедуру припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области електронских комуникација; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област електронских комуникација у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; извршење аката Владе из области електронских комуникација; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја електронских комуникационих мрежа и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области електронских комуникација; планирање, праћење и контролу реализације инфраструктурних пројеката; пружање стручне помоћи у процесу планирања и одабира пројеката са циљем смањења дигиталног јаза; послови праћења и анализе јединственог дигиталног тржишта; праћење и анализу развоја електронских комуникационих мрежа и услуга, спровођења усвојених стратешких и планских докумената; припрему и спровођење утврђене политике у области радио-фреквенцијског спектра и стратешко планирање коришћења радио-фреквенцијског спектра; проверу испуњености услова за изградњу и постављање електронских комуникационих мрежа; процес преласка са аналогног на дигитално емитовање радијских програма; примену правних тековина Европске уније у области техничке усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме; oстваривање сталне међународне сарадње, као и сарадње са другим органима и организацијама у области развоја електронских комуникација; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у међународним организацијама и институцијама у области електронских комуникација; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области електронских комуникација, као и други послови из ове области.          

 

        У Одељењу за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација образују се следеће уже унутрашње јединице:

У Одељењу за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за планирање и развој електронских комуникационих мрежа и услуга;
2. Група за регулативу у области електронских комуникација;
3. Група за инспекцијски надзор у области електронских комуникација;