Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj

Milan Dobrijević
pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/ 20-20-064
Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija:
011/ 20-20-077
Inspekcija za elektronske komunikacije:
011/ 20-20-100
Odeljenje za poštanski saobraćaj:
011/ 20-20-083
Inspekcija za poštanski saobraćaj:
011/ 20-20-093
e-mail:
telekomunikacije@mtt.gov.rs

U Sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti elektronskih komunikacija; izradu nacrta zakona, strateših dokumenata i predloga drugih akata iz oblasti elektronskih komunikacija i sprovođenje procedure za njihovo usvajanje; izradu mišljenja na nacrte zakona i drugih akata i propisa koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; izradu mišljenja o primeni propisa iz oblasti elektronskih komunikacija; izradu odgovora na poslanička pitanja; proceduru pripreme i zaključivanja memoranduma o saradnji i međunarodnih sporazuma iz oblasti elektronskih komunikacija; praćenje i analizu pravnih tekovina Evropske unije i preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast elektronskih komunikacija u procesu evropskih integracija; vođenje drugostepenog postupka; izvršenje akata Vlade iz oblasti elektronskih komunikacija; planiranje, praćenje i kontrolu realizacije infrastrukturnih projekata; pružanje stručne pomoći u procesu planiranja i odabira projekata sa ciljem smanjenja digitalnog jaza; praćenje i analizu jedinstvenog digitalnog tržišta; definisanje i predlaganje prioriteta, ciljeva i mera u oblasti razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga i predlaganje mera za podsticanje investiranja u oblasti elektronskih komunikacija; praćenje i analizu razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga kao i sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata; pripremu, planiranje i praćenje projekata razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga; pripremu i sprovođenje utvrđene politike u oblasti radio-frekvencijskog spektra i strateško planiranje korišćenja radio-frekvencijskog spektra; proveru ispunjenosti uslova za izgradnju i postavljanje elektronskih komunikacionih mreža; proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radijskih programa; primenu pravnih tekovina Evropske unije u oblasti tehničke usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme; pripremu priloga za učestvovanje predstavnika Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti elektronskih komunikacija; inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti elektronskih komunikacija; pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti poštanskog saobraćaja; izradu nacrta zakona, strateših dokumenata i predloga drugih akata iz oblasti poštanskog saobraćaja i sprovođenje procedure za njihovo usvajanje; izradu mišljenja iz delokruga nadležnosti poštanskog saobraćaja na nacrte zakona i drugih akata i propisa koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; izradu mišljenja o primeni propisa iz oblasti poštanskih usluga; izradu odgovora na poslanička pitanja; sprovođenje aktivnosti na obezbeđivanju održivosti pružanja univerzalne poštanske usluge; sprovođenje procedure pripreme i zaključivanja memoranduma o saradnji i međunarodnih sporazuma iz oblasti poštanskih usluga; praćenje i analizu pravnih tekovina Evropske unije i preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast poštanskih usluga u procesu evropskih integracija; vođenje drugostepenog postupka; izvršenje akata Vlade iz oblasti poštanskog saobraćaja; definisanje i predlaganje prioriteta, ciljeva i mera u oblasti razvoja poštanske mreže i usluga i predlaganje mera za podsticanje investiranja u oblasti poštanskog saobraćaja; praćenje i analizu razvoja poštanske mreže i usluga, kao i sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata; pripremu, planiranje i praćenje projekata razvoja poštanske mreže i usluga; proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje delatnosti pružanja poštanskih usluga; pripremu priloga za učestvovanje predstavnika Republike Srbije u radu međunarodnih organizacija i institucija u oblasti poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti poštanskih usluga, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

         U Sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija;
2. Odeljenje za poštanski saobraćaj i nadzor;