Odsek za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje

U Odseku za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma, protokola i memoranduma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji sa tim zemljama; praćenje realizacije zaključenih sporazuma, protokola i memoranduma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku  saradnju; pripremanje informacija i platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaje sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama; izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa ovim zemljama; pružanje stručne podrške izvoznicima za izlazak na tržišta tih zemalja; pružanje podrške stranim ulagačima iz tih zemalja u komunikaciji sa državnim organima; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa poslovima iz delokruga Odseka; pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izrada planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.