Одсек за контролу рада инспектора

У Одсеку за контролу рада инспектора обављају се послови који се односе на: унутрашњу контролу законитости и правилности рада туристичких инспектора и других државних службеника у Сектору и овлашћених инспектора јединица локалних самоуправа којима су поверени послови; анализу извршених унутрашњих контрола рада инспектора и указивање на пропусте у раду у циљу уједначавања поступања инспектора; вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује област туризма и угоститељства, предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењен ризик; вршење инспекцијског надзора са циљем превентивног деловања код надзираних субјеката ради правилне примене прописа у области туризма и угоститељства; сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача, као и други послови из ове области.