Одељење за координацију, студијско-аналитичке и правне послове

У Одељењу за координацију, студијско-аналитичке и правне послове
обављају се послови који се односе на: координацију рада унутрашњих
организационих јединица Сектора у области вршења инспекцијског надзора; израду планова и програма рада; праћење стања у области надзора, предлагање мера за отклањање уочених проблема; израду извештаја и информација о раду и стању у областима у којима се обавља надзор; израду упутстава и инструкција за јединствено поступање инспектора; вршење инспекцијског надзора и пружање стручне помоћи одељењима ван седишта Министарства,  праћење прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења; сарадњу са другим органима државне управе, организацијама, правосудним органима и удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; административно-техничке послове за потребе Сектора и Одељења и послове контроле штампаних, електронских и других облика оглашавања субјеката из области туризма, као и други послови из ове области.