Одељењe за контролу усаглашености и безбедности производа

У Одељењу за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови координације у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету; контрола услова за прометовање, промета и мониторинг деривата нафте и биогорива; финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одељења; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда аката о примени прописа из делокруга Одељења; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одељења по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

У Одељењу за контролу усаглашености и безбедности производа образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа;
2. Група за логистику и аналитику контрола у области деривата нафте;
3. Група за контролу деривата нафте – Београд;
4. Група за контролу деривата нафте – Војводина;
5. Група за контролу деривата нафте – Шумадија и западна Србија;
6. Група за контролу деривата нафте – јужна и источна Србија;
7. Група за поступање са одузетом робом.