Одељењe за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача

У Одељењу за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача обављају се послови координације у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и вршење услуга; спречавања нелојалне конкуренције; заштита потрошача; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; спречавање прања новца и финансирање тероризма; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; спречавање појавних облика сиве економије у трговини, електронској трговини и услугама; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одељења; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда аката о примени прописа из делокруга Одељења; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одељења по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема предлогa ставова и мишљења о нацртима прописа; саветодавни и стручни послови који се односе на праћење и унапређење инспекцијског надзора у области електронске трговине и електронских услуга; сарадња са унутрашњим јединицама у Министарству, другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Одељења; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

У Одељењу за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача образују се следеће уже унутрашње јединице и то:

1. Одсек за контролу промета;
2. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача;
3. Група за спречавање сиве економије.