Odeljenje za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača

U Odeljenju za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koordinacije u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga; sprečavanja nelojalne konkurencije; zaštita potrošača; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera; kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; sprečavanje pojavnih oblika sive ekonomije u trgovini, elektronskoj trgovini i uslugama; izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; izrada analiza primene važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi iz delokruga Odeljenja; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; izrada akata o primeni propisa iz delokruga Odeljenja; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Odeljenja po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; priprema predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; savetodavni i stručni poslovi koji se odnose na praćenje i unapređenje inspekcijskog nadzora u oblasti elektronske trgovine i elektronskih usluga; saradnja sa unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu, drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, drugim organima i organizacijama, udruženjima i ustanovama čiji su poslovi u vezi ili od značaja za rad Odeljenja; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odeljenja, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

U Odeljenju za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice i to:

1. Odsek za kontrolu prometa;
2. Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača;
3. Grupa za sprečavanje sive ekonomije.