Одељење за обуку и извештавање

У Одељењу за обуку и извештавање обављају се послови који се односе на: припрему и обједињавање податка за процену ризика, праћење и анализирање стања у области инспекцијског надзора из делокруга Сектора; координацију у изради предлога годишњег плана инспекцијског надзора из делокруга Сектора; проверу процедура и листа провера у непосредном инспекцијском надзору, укључујући и превентивно деловање и вршење службених саветодавних посета у планираним областима надзора; израду годишњег плана обука; припрему садржаја и термина обука за имплементацију процедура; припрему и спровођење провере познавања прописа и процедура; сачињавање извештаја о спроведеним обукама, њихова анализа и евалуација; администрирање (праћење и ажурирање корисничких компоненти) управљачког информационог система тржишне инспекције; сачињавање извештаја о извршеним контролама у инспекцијском надзору, анализу тих извештаја и сачињавање предлога плана рада Сектора за наредни период; припрему предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења.

У Одељењу за обуку и извештавање образују се следеће уже унутрашње јединицe:

1. Група за обуку тржишних инспектора;
2. Група за извештавање;
3. Група за студијско – аналитичке послове, процену ризика и планирање