Odeljenje tržišne inspekcije Novi Sad

U Odeljenju tržišne inspekcije Novi Sad obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:
1. Odsek za kontrolu prometa robe;
2. Odsek za kontrolu usluga;
3. Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije;
4. Odsek za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;
5. Odsek za zaštitu potrošača.

U Odseku za kontrolu prometa robe obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe; cene robe; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera ;kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za kontrolu usluga obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; uslovi za obavljanje usluga; cene i kvalitet usluga; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za sprečavanje nelojalne konkurencije obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje: sprečavanje nelojalne konkurencije; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti primene tehničkih propisa kojima se uređuju tehnički zahtevi za neprehrambene proizvode i usaglašenost tih proizvoda sa propisanim zahtevima, poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i drugih propisa koji se odnose na ispunjenost zahteva za bezbednost proizvoda i izveštavanje i prosleđivanje informacije i elektronske dokumentacije kontaktnoj tački o nebezbednim proizvodima na tržištu; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite potrošača, odnosno inspekcijske kontrole po prijavama, prigovorima i reklamacijama građana-potrošača; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.