Одељење тржишне инспекције Ниш

У Одељењу тржишне инспекције Ниш образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за контролу промета робе и услуга;
2. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;
3. Група за контролу усаглашености и безбедности производа;
4. Група за заштиту потрошача;
5. Група за пријем и обраду поднесака и пријава.

У Одсеку за контролу промета робе и услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и пружања услуга; цене робе и услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: спречавање нелојалне конкуренције; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Групи за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима, послови инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту.

У Групи за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Групе.

У Групи за пријем и обраду поднесака и пријава обављају се послови администрирања – пријема и обраде поднесака и пријава везаних за поступања из надлежности тржишне инспекције; поступања органа по пријавама и поднесцима у управном поступку; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Групе.