Odeljenje tržišne inspekcije Niš

U Odeljenju tržišne inspekcije Niš obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:
1. Odsek za kontrolu prometa robe i usluga;
2. Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije;
3. Grupa za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;
4. Grupa za zaštitu potrošača;
5. Grupa za prijem i obradu podnesaka i prijava.

U Odseku za kontrolu prometa robe i usluga obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i pružanja usluga; cene robe i usluga; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera; kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za sprečavanje nelojalne konkurencije obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje: sprečavanje nelojalne konkurencije; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Grupi za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti primene tehničkih propisa kojima se uređuju tehnički zahtevi za neprehrambene proizvode i usaglašenost tih proizvoda sa propisanim zahtevima, poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i drugih propisa koji se odnose na ispunjenost zahteva za bezbednost proizvoda i izveštavanje i prosleđivanje informacije i elektronske dokumentacije kontaktnoj tački o nebezbednim proizvodima na tržištu.

U Grupi za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite potrošača, odnosno inspekcijske kontrole po prijavama, prigovorima i reklamacijama građana-potrošača; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Grupe.

U Grupi za prijem i obradu podnesaka i prijava obavljaju se poslovi administriranja – prijema i obrade podnesaka i prijava vezanih za postupanja iz nadležnosti tržišne inspekcije; postupanja organa po prijavama i podnescima u upravnom postupku; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Grupe.