Одељење тржишне инспекције Београд

У Одељењу тржишне инспекције Београд образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек за контролу и администрирање поднесака и пријава
2. Одсек за контролу промета робе;
3. Одсек за контролу услуга;
4. Одсек за контролу усаглашености производа;
5. Одсек за контролу безбедности производа;
6. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;
7. Одсек за заштиту права интелектуалне својине;
8. Одсек за заштиту потрошача.

У Одсеку за контролу и администрирање поднесака и пријава обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона којим се уређује инспекцијски надзор, а у вези прописа из надлежности тржишне инспекције; поступање органа по пријавама и поднесцима у управном поступку; основаност ванредног инспекцијског надзора – по пријавама и поднесцима; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за контролу промета робе обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе; цене робе; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за контролу услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; услови за обављање услуга; цене и квалитет услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера;подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за контролу усаглашености производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за контролу безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: трговина; електронска трговина; спречавања нелојалне конкуренције; оглашавање; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за заштиту права интелектуалне својине обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача; хитне послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области заштите потрошача, односно хитне инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.