Odeljenje tržišne inspekcije Beograd

U Odeljenju tržišne inspekcije Beograd obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice i to:
1. Odsek za kontrolu i administriranje podnesaka i prijava
2. Odsek za kontrolu prometa robe;
3. Odsek za kontrolu usluga;
4. Odsek za kontrolu usaglašenosti proizvoda;
5. Odsek za kontrolu bezbednosti proizvoda;
6. Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije;
7. Odsek za zaštitu prava intelektualne svojine;
8. Odsek za zaštitu potrošača.

U Odseku za kontrolu i administriranje podnesaka i prijava obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, a u vezi propisa iz nadležnosti tržišne inspekcije; postupanje organa po prijavama i podnescima u upravnom postupku; osnovanost vanrednog inspekcijskog nadzora – po prijavama i podnescima; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za kontrolu prometa robe obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe; cene robe; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera; kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za kontrolu usluga obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; uslovi za obavljanje usluga; cene i kvalitet usluga; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera;podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za kontrolu usaglašenosti proizvoda obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti primene tehničkih propisa kojima se uređuju tehnički zahtevi za neprehrambene proizvode i usaglašenost tih proizvoda sa propisanim zahtevima; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za kontrolu bezbednosti proizvoda obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i drugih propisa koji se odnose na ispunjenost zahteva za bezbednost proizvoda i izveštavanje i prosleđivanje informacije i elektronske dokumentacije kontaktnoj tački o nebezbednim proizvodima na tržištu; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za sprečavanje nelojalne konkurencije obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje: trgovina; elektronska trgovina; sprečavanja nelojalne konkurencije; oglašavanje; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za zaštitu prava intelektualne svojine obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

U Odseku za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita potrošača; hitne poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti zaštite potrošača, odnosno hitne inspekcijske kontrole po prijavama, prigovorima i reklamacijama građana-potrošača; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.