Grupa za razvoj i unapređenje rada Sektora

U Grupi za razvoj i unapređenje rada Sektora obavljaju se poslovi koordinacije i pravno – finansijske logistike rada Sektora koji obuhvataju: učešće u strateškom planiranju poslova u Sektoru; praćenje realizacije operativnih planova Sektora i predlaganje korektivnih mera radi uspešne realizacije finansijskih planova; izrada studijsko-analitičkih i stručno-operativnih izveštaja i informacija vezanih za sredstva, opremu, ugovorne obaveze i realizaciju budžetskih sredstava opredeljenih za aktivnosti Sektora; analizu potreba i sačinjavanje izveštaja i predloga u vezi materijalnih i finansijskih sredstava potrebnih za rad Sektora; učestvovanje u izradi predloga finansijskog plana i plana javnih nabavki za Sektor; analizu potreba i sačinjavanje izveštaja, predloga i nacrta ugovora u skladu sa planom javnih nabavki; stručne poslove obrade predmeta i priprema izjašnjenja Državnom pravobranilaštvu, kao i druge poslove u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.