Група за развој и унапређење рада Сектора

У Групи за развој и унапређење рада Сектора обављају се послови координације и правно – финансијске логистике рада Сектора који обухватају: учешће у стратешком планирању послова у Сектору; праћење реализације оперативних планова Сектора и предлагање корективних мера ради успешне реализације финансијских планова; израда студијско-аналитичких и стручно-оперативних извештаја и информација везаних за средства, опрему, уговорне обавезе и реализацију буџетских средстава опредељених за активности Сектора; анализу потреба и сачињавање извештаја и предлога у вези материјалних и финансијских средстава потребних за рад Сектора; учествoвање у изради предлога финансијског плана и плана јавних набавки за Сектор; анализу потреба и сачињавање извештаја, предлога и нацрта уговора у складу са планом јавних набавки; стручне послове обраде предмета и припрема изјашњења Државном правобранилаштву, као и друге послове у складу са прописима који регулишу ову област.