Сектор тржишне инспекције

Лидија Стојановић
помоћник министра – главни тржишни инспектор
Контакт телефон:
011/361-4334
Уколико желите да поднесете пријаву тржишној инспекцији, обавештење можете да видите овде

У Сектору тржишне инспекције обављају се послови који се односе на: координацију активности праћења и унапређења међуресорне и регионалне сарадње у области тржишног надзора, израде и усаглашавања оперативних међуресорних планова, надзора тржишта и обједињавања извештаја о координираном надзору тржишта за Владу РС, размену информација и обавештавање јавности о небезбедним производима на тржишту; послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и вршење услуга; усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету; спречавање нелојалне конкуренције; заштита потрошача; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера, контрола амбалаже и амбалажног отпада; спречавање појавних облика сиве економије у трговини, електронској трговини и услугама; контрола услова за прометовање, промета и мониторинг деривата нафте и биогорива; финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора; послове који су непосредно везани за вршење инспекцијског надзора: израда анализе стања из области инспекцијског надзора; израда анализа и процена ризика; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора; израда аката о примени прописа; интерна обука тржишних инспектора за примену нових прописа и процедура у поступку инспекцијског надзора; сачињавање извештаја о извршеним контролама у инспекцијском надзору, анализа тих извештаја и сачињавање предлога плана самосталних, заједничких и координираних контрола за наредни период; унутрашња контрола рада одељења тржишне инспекције и тржишних инспектора; праћење извршења налога достављених одељењима; предлагање мера за отклањање неправилности у раду инспектора и одељења; провере и обрада навода иницијатива за покретање дисциплинског поступка; непосредан инспекцијски надзор из надлежности тржишне инспекције ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и одељења; припреме овлашћених представника подносиоца захтева за претрес пред судом за прекршаје; обрада предмета за Државно правобранилаштво у поступцима који су покренути од стране тржишних инспектора; припрема нацрта мишљења и одговора из надлежности тржишне инспекције по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; сарадња са другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Сектора; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Сектора; обавља и друге послове у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

У Сектору тржишне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

У седишту министарства:

За развој и унапређење рада Сектора:

1.Група за развој и унапређење рада Сектора

За функционалну координацију рада унутрашњих јединица ван седишта:

1. Одељење за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача;

2. Одељење за контролу усаглашености и безбедности производа;

3. Одељење за обуку и извештавање;

4. Одељење за унутрашњу контролу.

Изван седишта Министарства:

1. Одељење тржишне инспекције Београд, у подручној јединици за град Београд са седиштем у Београду

Контакт телефон: 011/ 3117-418

2. Одељење тржишне инспекције Бор, у окружној подручној јединици за Борски управни округ са седиштем у Бору

Контакт телефон: 030/423-449, 030/427-531

3. Одељење тржишне инспекције Ваљево, у окружној подручној јединици за Колубарски управни округ са седиштем у Ваљеву

4. Одељење тржишне инспекције Врање, у окружној подручној јединици за Пчињски управни округ са седиштем у Врању

Контакт телефон: 017/421-875, 017/427-106

5. Одељење тржишне инспекције Зајечар, у окружној подручној јединици за Зајечарски управни округ са седиштем у Зајечару

Контакт телефон: 019/420-577, 019/421-791, 019/422-447

6. Одељење тржишне инспекције Зрењанин, у окружној подручној јединици за Средњебанатски управни округ са седиштем у Зрењанину

Контакт телефон: 023/564-584

7. Одељење тржишне инспекције Јагодина, у окружној подручној јединици за Поморавски управни округ са седиштем у Јагодини

Контакт телефон: 035/231-895, 035/241-211

8. Одељење тржишне инспекције Крагујевац, у окружној подручној јединици за Шумадијски управни округ са седиштем у Крагујевцу

Контакт телефон: 034/335-866, 034/335-211, 034/302-211 (od 08 do 15h)

9. Одељење тржишне инспекције Краљево, у окружној подручној јединици за Рашки управни округ са седиштем у Краљеву

Контакт телефон: 036/314-285, 036/311-796, 036/306-163

10. Одељење тржишне инспекције Кикинда, у окружној подручној јединици за Севернобанатски управни округ са седиштем у Кикинди;

Контакт телефон: 023/22-908

11. Одељење тржишне инспекције Косовска Митровица, у подручној јединици широј од подручја управног округа за Косовскомитровачки, Косовскопоморавски, Косовски, Призренски и Пећки управни округ са седиштем у Косовској Митровици

Контакт телефон: 028/421-009

12. Одељење тржишне инспекције Крушевац, у окружној подручној јединици за Расински управни округ са седиштем у Крушевцу

13. Одељење тржишне инспекције Лесковац, у подручној јединици широј од подручја управног округа за Јабланички управни округ и Пиротски управни округ, са седиштем у Лесковцу

Контакт телефон: 016/241-159, 016/241-005, 016/242-524, 016/244-817

14. Одељење тржишне инспекције Ниш, у окружној подручној јединици за Нишавски управни округ са седиштем у Нишу

Контакт телефон: 018/515-522, 018/515-508

15. Одељење тржишне инспекције Нови Сад, у окружној подручној јединици за Јужнобачки управни округ са седиштем у Новом Саду

Контакт телефон: 021/421-824

16. Одељење тржишне инспекције Панчево, у окружној подручној јединици за Јужнобанатски управни округ с седиштем у Панчеву

Контакт телефон: 013/345-239

17. Одељење тржишне инспекције Пожаревац, у подручној јединици широј од подручја управног округа за Браничевски управни округ и Подунавски управни округ, са седиштем у Пожаревцу

Контакт телефон: 012/226-212, 012/226-211

18. Одељење тржишне инспекције Прокупље, у окружној подручној јединици за Топлички управни округ са седиштем у Прокупљу

Контакт телефон: 027/324-949

19. Одељење тржишне инспекције Сомбор, у окружној подручној јединици за Западнобачки управни округ са седиштем у Сомбору

Контакт телефон: 025/23-484, 025/24-478

20. Одељење тржишне инспекције Сремска Митровица, у окружној подручној јединици за Сремски управни округ са седиштем у Сремској Митровици

Контакт телефон: 022/610-638, 022/610-348, 022/610-641

21. Одељење тржишне инспекције Суботица, у окружној подручној јединици за Севернобачки управни округ са седиштем у Суботици

Контакт телефон: 024/557-376

22. Одељење тржишне инспекције Ужице у окружној подручној јединици за Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу

Контакт телефон: 031/513-789, 031/513-789, 031/520-865

23. Одељење тржишне инспекције Чачак у окружној подручној јединици за Моравички управни округ са седиштем у Чачку

Контакт телефон: 032/222-367

24. Одељење тржишне инспекције Шабац, у окружној подручној јединици за Мачвански управни округ са седиштем у Шапцу

Контакт телефон: 015/346-992, 015/347-020, 015/345-267

Одељења, одсеци и групе тржишне инспекције изван седишта Министарства

Полагање посебног стручног испита за тржишног инспектора који полажу комунални инспектори

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Корисне информације за ОТКУПЉИВАЧЕ 

Јавна база бензинских станица

Одлуку Координационе комисије о усвајању Плана

Kодекс понашања и етике инспектора

План тржишне инспекције за 2020. годину

План тржишне инспекције за 2019. годину

План тржишне инспекције за 2018. годину

План тржишне инспекције за 2017. годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду тржишне инспекције за 2018. годину

Годишњи извештај о раду тржишне инспекције за 2017. годину

Годишњи извештај о раду тржишне инспекције за 2016. годину