РАТЕЛ именован за тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме у складу са Правилником о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми

Министарство културе, информисања и информационог друштва је 29. маја 2012. године именовало РАТЕЛ за тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са битним захтевима из Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС”, бр. 67/11 и 11/12) на основу овлашћења из члана 13. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 7. став 4. Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Службени гласник РС”, број 98/09).

Републичка агенција за електронске комуникације је именована за послове:

1) прегледа техничке документације са издавањем Изјава о усаглашености са свим битним захтевима из чл. 4. и 8. Правилника из Прилога 3. Правилника, у складу са чланом 16. став 2. тачка 1. Правилника

2)  преглед техничке документације са издавањем Потврде о усаглашености са свим битним захтевима из чл. 4. и 8. Правилника у складу са чланом 18. Правилника.

Такође, Агенција је овлашћена да као Именовано тело учествује у поступку интерне контроле производње и испитивања уређаја у складу са чланом 16. став 1. и Прилогом 2. Правилника.

 

Комплетан списак опреме за коју ће Агенција вршити послове оцењивања усаглашености опреме.

Листа стандарда које ће Агенција примењивати у поступку оцењивања усаглашености.

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми

 

Подсећамо да је за почетак примене Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми предвиђен 1. јун 2012. године.

Од тог датума више није потребно прибављати сагласност за увоз РиТТ опреме које је Републичка агенција за електронске комуникације издавала у складу са тачком 8. Одлуке  о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, број 58/11)

Републичка агенција ће у складу са решењем о именовању издавати две врсте докумената:

1)    Изјаву о усаглашености у складу са чланом 16. став 2. тачка 2) и Прилогом 3. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми, или

2)    Потврду о усаглашености коју Агенција издаје ако произвођач, његов заступник или увозник није регистрован на територији Републике Србије, у складу са чланом 18. и Прилогом 3 Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми.