Подзаконски акти

1. Донети на основу Закона о трговини:
Правилник о минималним техничким условима за трговину на откупним местима
103.4 KB
2418 Преузимања
Детаљније...
Правилник о класификацији трговинских формата
211.7 KB
1892 Преузимања
Детаљније...
Правилник  о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима нафте и биогоривом
150.5 KB
2256 Преузимања
Детаљније...
Правилник  о садржини и облику  о обављању трговине личним нуђењем
204.1 KB
1134 Преузимања
Детаљније...
Правилник о начину и условима истицања јединичне цене за поједине врсте производа
111.8 KB
1504 Преузимања
Детаљније...
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
121.4 KB
998 Преузимања
Детаљније...
Образац ДПИ 25.11.2015.
20.1 KB
954 Преузимања
Детаљније...
Образац КЕП
15.3 KB
1241 Преузимања
Детаљније...
Образац КРИ
18.0 KB
666 Преузимања
Детаљније...
Образац КРИ -1
18.1 KB
609 Преузимања
Детаљније...
Образац ПКР 25.11.2015.
20.9 KB
632 Преузимања
Детаљније...
Образац ПКР -1 25.11.2015.
19.5 KB
549 Преузимања
Детаљније...
Образац за пријаву места на којем се води Књига евиденције промета 25.11.2015.
45.6 KB
1294 Преузимања
Детаљније...
Правилник o евиденцији промета
168.8 KB
2314 Преузимања
Детаљније...
2. Донети на основу Закона о фискалним касама:
Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе
61.7 KB
2654 Преузимања
Детаљније...
3. Донети на основу Закона о заштити конкуренције који је престао да важи 2009. године:
Уредба о садржини и начину подношења захтева за издавање одобрења за спровођење концентрације
88.0 KB
819 Преузимања
Детаљније...
Уредба о критеријумима за утврђивање релевантног тржишта
339.5 KB
825 Преузимања
Детаљније...
4. Донети на основу важећег Закона о заштити конкуренције:
Уредба о критеријумима за одређивање релевантног тржишта
337.9 KB
927 Преузимања
Детаљније...
5. Донети на основу Закона о поштанским услугама:
Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга
67.5 KB
898 Преузимања
Детаљније...
Правилник о утврђивању плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
148.4 KB
1805 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга
49.9 KB
2674 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за одржавање и унапређење обављања универзалне поштанске услуге
40.2 KB
1042 Преузимања
Детаљније...
Правилник о  параметрима квалитета за обављање поштанских услуга и минималном квалитету у обављању униварзалне поштанске услуге
261.8 KB
1216 Преузимања
Детаљније...
Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу („Службени гласник РС”, број 34/10, 58/10, 2/11, 65/11, 21/14, 83/16 и 14/18)
121.6 KB
1106 Преузимања
Детаљније...
Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга
Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС”, брoj 24/10, 58/11, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13 и 97/15)
418.3 KB
3092 Преузимања
Детаљније...
Технички услови за кућне сандучиће
Технички услови за кућне сандучиће („Службени гласник РС”, број 95/10, 2/16)
209.3 KB
1191 Преузимања
Детаљније...
Правилник о методологији формирања цена за универзалну поштанску услугу
292.2 KB
1496 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за обављање универзалне поштанске услуге
50.1 KB
1211 Преузимања
Детаљније...
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност поштанског саобраћаја
2.1 MB
871 Преузимања
Детаљније...
Правилник о начину и условима приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора
111.7 KB
294 Преузимања
Детаљније...
6. Донети на основу Закона о електронским комуникацијама:
Правилник о овлашћењу за мерење и испитивање
Правилник о овлашћењу за мерење и испитивање („Службени гласник РС”, број 44/10)
132.8 KB
1066 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
504.0 KB
1230 Преузимања
Детаљније...
Правилник о универзалном сервису
Правилник о универзалном сервису („Службени гласник РС”, број 24/12)
82.8 KB
1133 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио коридорима
Правилник о радио коридорима ("Службени гласник РС", број 44/10)
330.1 KB
966 Преузимања
Детаљније...
Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега
1.5 MB
1439 Преузимања
Детаљније...
План намене - табела
2.0 MB
1132 Преузимања
Детаљније...
Акциони план (2013-2014) за спровођење Стратегије развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020.
180.6 KB
1194 Преузимања
Детаљније...
Акциони план за спровођење стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма програма
196.1 KB
986 Преузимања
Детаљније...
Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791–821/832–862 MHz
159.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о захтевима за уређаје и програмску подршку за законито пресретање електронских комуникација и техничким захтевима за испуњење обавезе задржавања података о електронским комуникацијама
186.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије
129.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710 – 1785/1805-1880 MHz
156.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу
207.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Уредба о   утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2018. години
118.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
7. Донети на основу Закона о спољнотрговинском пословању:
Уредба o ближим услoвимa зa издaвaњe, кoришћeњe и укидaњe дoзвoлa зa извoз, увoз, oднoснo трaнзит рoбe и рaспoдeлу квoтa
136.8 KB
1527 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o ближим услoвимa зa примeну aнтидaмпиншких мeрa
208.4 KB
895 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o ближим услoвимa зa примeну кoмпeнзaтoрних мeрa
214.0 KB
830 Преузимања
Детаљније...
Уредба о ближим услoвимa зa примeну мeрa зa зaштиту oд прeкoмeрнoг увoзa
165.4 KB
614 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o нaчину издaвaњa увeрeњa и oвeрaвaњу испрaвa кoje прaтe рoбу при извoзу или увoзу зa чиje издaвaњe или oвeру ниje прoписaнa нaдлeжнoст
64.2 KB
842 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o увoзу мoтoрних вoзилa
Урeдбa o увoзу мoтoрних вoзилa ("Сл. глaсник РС", бр. 23/2010)
87.8 KB
1100 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa o ближим услoвимa зa плaћaњe (нaплaту у рoби/услугaмa)
107.4 KB
1495 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa o извoзу, oднoснo увoзу рoбe и услугa бeз нaплaтe, oднoснo плaћaњa
63.7 KB
876 Преузимања
Детаљније...
Нaрeдбa o oдрeђивaњу дaнa пружaњa услугa у спoљнoj тргoвини
68.9 KB
1111 Преузимања
Детаљније...
Одлука о извозу шећера у земље ЕУ
142.6 KB
526 Преузимања
Детаљније...
Одлука о увозу цигарета из Европске Уније по преференцијалној стопи
143.5 KB
514 Преузимања
Детаљније...
Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
1.9 MB
904 Преузимања
Детаљније...
8. Донети на основу Закона о посредовању у промету и закупу непокретности:
Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу непокретности
205.6 KB
4347 Преузимања
Детаљније...
Правилник о пословном простору и опреми посредника у промету и закупу непокретности
193.8 KB
4444 Преузимања
Детаљније...
Правилник о регистру посредника у промету и закупу непокретности
290.3 KB
3529 Преузимања
Детаљније...
Програм полагања стручног  испита за обављање послова посредовања у промету и закупу непокретности
425.0 KB
10893 Преузимања
Детаљније...
 Извод из регистра посредника у промету и закупу непокретности
200.2 KB
3233 Преузимања
Детаљније...
Правилник о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
621.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Приручник за стручни испит
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...
9. Донети на основу Закона о заштити потрошача:
Правилник о садржини и начину вођења евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и условима за упис
115.3 KB
1224 Преузимања
Детаљније...
Правилник о облику и садржини обрасца за одустанак од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија
198.6 KB
1704 Преузимања
Детаљније...
Уредба о садржини обрасца за одустанак од  уговора о временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене,
38.1 KB
972 Преузимања
Детаљније...
Oдлука о образовању Националног савета за заштиту потрошача
163.5 KB
885 Преузимања
Детаљније...
Табела уз правилник о евиденцији
29.7 KB
767 Преузимања
Детаљније...
Правилник о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова
476.7 KB
503 Преузимања
Детаљније...
10. Донети на основу Закона о туризму
11. Донети на основу Закона о информационој безбедности:
Уредба о ближем садржају акта о безбедности ИКТ од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности ИКТ система од посебног значаја
461.9 KB
540 Преузимања
Детаљније...
Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја
355.2 KB
438 Преузимања
Детаљније...
Уредба о близем уређењу мера заштите ИКТ система од посебног значаја
257.5 KB
493 Преузимања
Детаљније...
Уредба о утврђивању листе послова у областима у којима се обавлљају делатности од општег интереса и у којима се користе ИК системи од посебног значаја
353.6 KB
427 Преузимања
Детаљније...
Правилник о ближим условима за упис у евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима
80.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...
12. Донети на основу Закона о оглашавању:
Правилник о садржини декларације за објављивање и емитовање огласне поруке
1.6 KB
1440 Преузимања
Детаљније...
13. Донети на основу Законa о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења:
Уредба о условима за пружање квалификованих услуга од поверења
291.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Уредба о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости
240.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати
250.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
242.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата
980.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о Регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за поступке и технолошка решења који се користе током поузданог електронског чувања документа
244.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за квалификоване услуге од поверења
322.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о износу осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења
193.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о форми и начину објављивања Јавне листе квалификованих услуга од поверења
155.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник - листа стандарда за тела за оцењивање усагласености
401.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о валидацији квалификованог електронског потписа и квалификованог електронског печата
305.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
14. Донети на основу Царинског закона:
Одлукa о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина
122.8 KB
1490 Преузимања
Детаљније...
15. Донети на основу Закона о енергетици:
Уредба  о изменама и допунама уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
377.2 KB
197 Преузимања
Детаљније...
16. Донети на основу Закона о заштити корисника финансијских услуга:
Правилник о обрасцу финансијске погодбе
54.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
17. Донети на основу Закона о техничким захтевима за производњу и оцењивање усаглашености:
Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
695.4 KB
1858 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
504.0 KB
2745 Преузимања
Детаљније...
Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
598.3 KB
1357 Преузимања
Детаљније...
18. Остали акти:
Декларација о унапређењу трговине
70.4 KB
1262 Преузимања
Детаљније...
Национални оквир интероперабилности
536.1 KB
1945 Преузимања
Детаљније...
Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање  развоја домаћег туризма
103.6 KB
10848 Преузимања
Детаљније...
Мишљење о примени Закона о јавним скијалиштима
1.1 MB
308 Преузимања
Детаљније...
Уредбa о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија
179.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Листа индикатора посредницима у промету непокретности 2019
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...