Odsek za opšte i pravne poslove

U Odseku za opšte i pravne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu, izradu i praćenje realizacije opštih, pojedinačnih i internih akata koji se odnose na organizaciju i rad Ministarstva i od zajedničkog su interesa za celo Ministarstvo; pripremu ugovora koje zaključuje Ministarstvo sa drugim republičkim organima i organizacijama, kao i drugim organima i privrednim subjektima i koji su od zajedničkog interesa za celo Ministarstvo; pripremu tužbenih zahteva, izjašnjenja na tužbe i druge podneske nadležnim organima u sporovima iz imovinsko-pravnih i radnih odnosa; učestvovanje u pripremi godišnjeg programa rada, operativnih planova i izveštaja o radu Ministarstva; postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti; pripremu i sprovođenje Plana integriteta Ministarstva; upravljanje sukobom interesa, saradnju sa drugim organima i organizacijama i preduzimanje aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije; planiranje i preduzimanje aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu; pripremu postupka popisa imovine i obaveza i staranje o rokovima za popis; vođenje evidencije imovine Ministarstva i saradnju sa Republičkom direkcijom za imovinu radi dostavljanja podataka iz evidencije o imovini Ministarstva; saradnju sa drugim organima i organizacijama, planiranje i preduzimanje aktivnosti u oblastima odbrane i vanrednih situacija; poslove koji se odnose na upotrebu pečata i štambilja i s tim u vezi evidenciju zaduženja; organizaciju službenih putovanja u zemlji i inostranstvu; vođenje evidencije o rasporedu osnovnih sredstava u poslovnim prostorijama, kao i zaduživanje i razduživanje zaposlenih sa osnovnim sredstvima; organizovanje tekućeg održavanja opreme; koordinaciju poslova za nesmetano korišćenje usluga fiksne i mobilne telefonije i s tim u vezi praćenje korišćenja usluga; izradu mesečnih i godišnjih planova sa iskazanim potrebama za nabavku potrošnog materijala; koordinaciju pri distribuciji potrošnog materijala; organizaciju korišćenja voznog parka i obezbeđenje prevoza; staranje o tehničkoj ispravnosti, održavanju i registraciji službenih vozila; evidenciju o utrošku goriva za službene automobile; poslove unutrašnje organizacije prijema i otpremanja pošte i arhiviranja; poslove vozača i kurirske poslove; saradnju sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa u vezi sa obavljanjem poslova iz delokruga te Uprave, kao i drugi poslovi od zajedničkog interesa za celo Ministarstvo.