Одсек за опште и правне послове

У Одсеку за опште и правне послове обављају се послови који се односе на: припрему, израду и праћење реализације општих, појединачних и интерних аката који се односе на организацију и рад Министарства и од заједничког су интереса за цело Министарство; припрему уговора које закључује Министарство са другим републичким органима и организацијама, као и другим органима и привредним субјектима и који су од заједничког интереса за цело Министарство; припрему тужбених захтева, изјашњења на тужбе и друге поднеске надлежним органима у споровима из имовинско-правних и радних односа; учествовање у припреми годишњег програма рада, оперативних планова и извештаја о раду Министарства; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података личности; припрему и спровођење Плана интегритета Министарства; упрaвљaњe сукoбoм интeрeсa, сарадњу са другим органима и организацијама и предузимање активности у области борбе против корупције; планирање и предузимање активности које се односе на остваривање безбедности и здравља на раду; припрему поступка пописа имовине и обавеза и старање о роковима за попис; вођење евиденције имовине Министарства и сарадњу са Републичком дирекцијом за имовину ради достављања података из евиденције о имовини Министарства; сарадњу са другим органима и организацијама, планирање и предузимање активности у областима одбране и ванредних ситуација; послове који се односе на употребу печата и штамбиља и с тим у вези евиденцију задужења; организацију службених путовања у земљи и иностранству; вођење евиденције о распореду основних средстава у пословним просторијама, као и задуживање и раздуживање запослених са основним средствима; организовање текућег одржавања опреме; координацију послова за несметано коришћење услуга фиксне и мобилне телефоније и с тим у вези праћење коришћења услуга; израду месечних и годишњих планова са исказаним потребама за набавку потрошног материјала; координацију при дистрибуцији потрошног материјала; организацију коришћења возног парка и обезбеђење превоза; старање о техничкој исправности, одржавању и регистрацији службених возила; евиденцију о утрошку горива за службене аутомобиле; послове унутрашње организације пријема и отпремања поште и архивирања; послове возача и курирске послове; сарадњу са Управом за заједничке послове републичких органа у вези са обављањем послова из делокруга те Управе, као и други послови од заједничког интереса за цело Министарство.